Tonifican

Materias que tonifican el Qi


 • Radix Ginseng - Ren Shen 
 • Rhizoma Atractylodis macrocephalae - Bai Zhu 
 • Radix Astragali - Huang Qi 
 • Radix Dioscoriae oppositae - Shan Yao 
 • Radix Codonopsis - Dang Shen 
 • Fructus Zizyphi jujubae - Da Zao 
 • Radix Glycyrrhizae - Gan Cao 

Materias que tonifican la Sangre


 • Radix Angelicae sinensis - Dang Gui 
 • Radix Rehmanniae praeparata - Shu Di Huang 
 • Radix Paeoniae albae - Bai Shao 
 • Radix Polygoni Multiflori - He Shou Wu 
 • Fructus Lycii - Gou Qi Zi 
 • Gelatinum Corii Asini - E Jiao 
 • Arillus euphoriae - Long Yan Rou 

Materias que tonifican el Yang


 • Fructus Psoraleae - Bu Gu Zhi 
 • Cortex Eucommiae - Du Zhong 
 • Herba Cistanches - Rou Cong Rong 
 • Semen Cuscutae - Tu Si Zi 

Materias que tonifican el Yin


 • Tuber Ophiopogonis - Mai Men Dong 
 • Rhizoma Asparagi - Tian Men Dong 
 • Radix Glehniae - Bei Sha Shen 
 • Herba Eclipta - Han Lian Cao 
 • Semen Sesami - Hei Zhi Ma 
 • Carapax Amydae - Bie Jia 
 • Plastrum Testudinis- Gui Ban