Calman el Shen

Materias que Anclan, Enraízan y Calman el Shen

  • Os Draconis - Long Gu 
  • Concha Ostreae - Mu Li 
  • Concha Margaritiferae - Zhen Zhu Mu 
  • Cinnabaris - Zhu Sha 

Materias que Nutren el Corazón y calman el Shen

  • Semen Biotae - Bai Zi Ren 
  • Semen Zizyphi spinosae - Suan Zao Ren 
  • Caulis Polygoni multiflori - Ye Jiao Teng 
  • Radix Polygalae - Yuan Zhi 
  • Cortex Albizziae - He Huan Pi