Drena la Humedad

Materias que drenan la Humedad


 • Sclerotium Poriae - Fu Ling 
 • Sclerotium Polypori - Zhu Ling 
 • Rhizoma Alismatis - Ze Xie 
 • Semen Coicis - Yi Yi Ren 
 • Semen Plantaginis - Che Qian Zi 
 • Talcum - Hua Shi 
 • Caulis Akebiae - Mu Tong 
 • Medulla Junci - Deng Xin Cao 
 • Herba Dianthi - Qu Mai 
 • Herba Polygoni avicularis - Bian Xu 
 • Herba Artemisiae capillaris - Yin Chen Hao