Aromáticas que transforman la Humedad

Materias aromáticas que transforman la humedad


  • Rhizoma Atractylodis lanceae - Cang Zhu 
  • Cortex Magnoliae officinalis - Hou Po 
  • Herba Agastaches seu Pogostemoni - Huo Xiang 
  • Herba Eupatoriae - Pei Lan 
  • Fructus Amomi - Sha Ren 
  • Semen Alpiniae - Cao Dou Kou