Eliminan Viento y calman temblores

Materias que eliminan Viento y calman temblores

  • Ramulus cum Uncis Uncariae - Gou Teng 
  • Rhizoma Gastrodiae - Tian Ma 
  • Concha Haliotis - Shi Jue Ming 
  • Lumbricus - Di Long 
  • Bombyx Batryticatus - Jiang Can 
  • Fructus Tribuli - Bai Ji Li