Astringentes

Materias Astringentes

  • Fructus Schisandrae - Wu Wei Zi 
  • Fructus Pruni mumis - Wu Mei 
  • Semen Myristicae - Rou Dou Kou 
  • Fructus Corni officinalis - Shan Zhu Yu 
  • Semen Nelumbinis - Lian Zi 
  • Semen Ginkgo bilobae - Bai Guo 
  • Cortex radicis Ailanthi - Chun Gen Pi