Regulan la Sangre

Materias que activan la Sangre y eliminan la estasis


 • Rhizoma Ligustici walichii - Chuan Xiong 
 • Radix Salviae miltiorrhizae - Dan Shen 
 • Flos Carthami - Hong Hua 
 • Caulis Spatolobi - Ji Xue Teng 
 • Radix Paeoniae rubrae - Chi Shao 
 • Radix Cyathulae - Chuan Niu Xi 
 • Radix Achyranthis bidentatae - (Huai) Niu Xi 
 • Semen Pruni persicae - Tao Ren 
 • Herba Leonori - Yi Mu Cao 
 • Radix Curcumae - Yu Jin 
 • Rhizoma Corydalis - Yan Hu Suo
 • Rhizoma Curcumae longae - Jiang Huang
 • Resina Commiphorae - Mo Yao
 • Resina Boswelliae - Ru Xiang
 • Rhizoma Sparganii - San Leng
 • Semen Vaccariae - Wang Bu Liu Xin
 • Excrementum Trogopteri - Wu Ling Zhi
 • Herba Lycopi - Ze Lan

Materias que detienen las hemorragias


 • Radix Notoginseng - San Qi 
 • Folium Artemisiae Argyi - Ai Ye 
 • Rhizoma Imperatae - Bai Mao Gen 
 • Pollen Typhae - Pu Huang 
 • Radix Rubiae - Qian Cao Gen 
 • Herba Agrimoniae - Xian He Cao 
 • Herba Cephalanoploris - Xiao Ji
 • Radix Sanguisorbae - Di Yu
 • Cacumen Biotae - Ce Bai Ye
 • Flos Sophorae immaturus - Huai Hua
 • Nodus Nelumbilis - Ou Jie